កំរងអនុស្សាវរីយ៍

      គម្រោងចាប់ផ្តើមសាងសង់នៅខែធ្នូឆ្នាំ២០១៣

      ចាម់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់ទំនប់ខាងស្តាំនិងទំនប់ខាងឆ្វេងនិងប្រឡាយទឹកជាលើកទីមួយនៅថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៤

      ចាប់ផ្តើមដំណើរការសាងសង់បំពេញទំនប់ដីខាងឆ្វេងនិងស្តាំនៅថ្ងៃទី១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤

      បើកបង្ហូរទឹកតាមប្រឡាយនៅថ្ងៃទី២៨ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៤

      បិទទឹកទន្លេបានសំរេចនៅថ្ងៃទី៧ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៥

      ចាប់ផ្តើមជីកគ្រឹះនៅបាតទន្លេសំរេចនៅថ្ងៃទី២០ខែមេសាឆ្នាំ២០១៥

      សាងសង់បំពេញទំនប់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងខាងលើចប់ពស្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី៣១ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៥

      ការងារចាក់បេតុងទ្វារបង្ហូរទឹកជំនន់ទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ដល់ផ្នែកខាងលើនៅថ្ងៃទីខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦

      ការងារចាក់បេតុងម៉ាត់ទ្វារទឹកចូលផ្ទះអគ្គិសនីត្រូវធ្វើបានសំរេចនៅថ្ងៃទីខែតុលាឆ្នាំ២០១៦

      ទំនប់ទ្វារបង្ហូរទឹកជំនប់ និងទ្វារកន្ទុយទឹកចូលផ្ទះអគ្គិសនីត្រូវបានតំឡើងនិងតេសតំណើរការចប់សព្វគ្រប់នៅថ្ងៃទី១០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧

      បិទប្រឡាយបញ្ជៀសទឹកជំនន់លើកទី៣នៅថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៧