ដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ

សម្រាប់សំណួរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីគម្រោងតំបន់បណ្តាញ C, សូមទាក់ទងមកទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមុនគដ្រូនៅ: 604-928-6468 ។