ផ្តល់ជំនួយដល់សិស្ស

        ក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីរបានផ្តល់ជំនួយដល់សាលារៀនក្នុងដំបន់ក្រោមរូបភាពជាច្រើន។