ការគាំទ្រសង្គម

      ក្រុមហ៊ុនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកកាបាទក្រហមកម្ពុជានិងចូលរួមកិច្ចសម្បុរសធម៌នាៗនៅក្នុងសង្គម។