ទស្សនវិជ្ជារបស់យើង

        ក្រុមហ៊ុនប្រកាន់ភ្ជាប់នៅទស្សនៈអភិវឌ្ឍខ្លឹមសារវប្បធម៏របស់ក្រុមហ៊ុនគឺ "ប្រភពថាមពលដែលករកើតចេញពីទឹកមានទំហំធំធេងណាស់និងអនុវត្តន៌ការកសាងស្ថាននីយន៌អគ្គិសនីផ្តល់ជូននៅប្រភពថាមពលពណ៏បៃតង"ដែលអនុវត្តដោយយកចិត្តទុក្ខដាក់នៅទំនួលខុសត្រូវសេដ្ឋកិច្ច សង្គមនិង បរិស្ថាន។